Author Archives: Yannarak Wannasai

how to be a web pentester

April 3rd, 2019 | 🕒

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาด้าน Web Application Pen-testing นั้นจะต้องเตรียมตัวดังนี้ครับ 1. สร้าง Labs เพื่อการศึกษาและการทดลองโดยใช้ VMs ที่มีเครื่องมือสำหรับการโจมตี และ VM ที่มี Web Application ที่มีช่องโหว่เพื่อทดสอบการโจมตี 2. หาคัมภีร์หรือแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการโจมตี Web